Polityka prywatności

I. Ochrona danych osobowych

Celem wypełnienia obowiązki z Artykułu 12 oraz 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”), informuję o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Łukasz Studziński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Osłony okienne Łukasz Studziński, ul. Niedźwiedzia 24/16, 54-233 Wrocław, NIP 8942811671, zwany dalej „Administratorem”.

2. Skąd Administrator ma Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe Administrator otrzymał w wyniku:

 • Odwiedzenia strony: oslonyokienne.com.pl za pośrednictwem, której Administrator zbiera automatycznie takie dane jak: Twój adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Więcej informacji w części poświęconej tzw. plikom cookies;
 • zawarcia z Panią/Panem przez Administratora umowy oraz jej wykonywania, której przedmiotem jest dostawa i/lub montaż przez Administratora: (i) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej PCV, aluminiowej, drewnianej, stalowej, szklanej i/lub (ii) osłon okiennych wewnętrznych i/lub (iii) osłon okiennych zewnętrznych; w tym zakresie Administrator będzie przetwarzać następujące Pani/Pana dane osobowe jako Klienta: imię i nazwisko, firma, adres, NIP, REGON, e-mail, telefon, numer rachunku bankowego;
 • kontaktu z Administratorem przez Panią/Pana jako osoby wskazanej lub upoważnionej przez Klienta do wykonywania umowy lub reprezentowania Klienta w trakcie wykonywania przez Administratora umowy, o której mowa w punkcie 2) powyżej. W tym zakresie Administrator będziemy przetwarzać następujące Twoje dane osobowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail), stanowisko służbowe.
 • zawarcia i wykonywania umowy, której przedmiotem jest nabycie przez Administratora od dostawcy: (i) stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej i wewnętrznej PCV, aluminiowej, drewnianej, stalowej, szklanej i/lub (ii) osłon okiennych wewnętrznych i/lub (iii) osłon okiennych zewnętrznych; w tym zakresie Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe dostawcy: imię i nazwisko, firma, adres, NIP, REGON, numer KRS, e-mail, telefon, numer rachunku bankowego;
 • zawarcia i wykonywania przez Administratora innej umowy cywilnoprawnej niż wskazana w punkcie 2) i 4) powyżej; w tym zakresie Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe dostawcy: imię i nazwisko, firma, adres, NIP, REGON, numer KRS, e-mail, telefon, numer rachunku bankowego;
 • kontaktu z Administratorem przez Panią/Pana telefonicznie, na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej, w związku z realizacją wiążącej Administratora i dostawcę, odbiorcę, usługobiorcę lub usługodawcę umowy lub w celu prowadzenia rozmów na temat współpracy, świadczenia usług lub dostawy towarów, zawarcia umów oraz ich wykonywania – dotyczy Twoich danych osobowych jako osoby wskazanej przez dostawcę, odbiorcę, usługodawcę lub usługobiorcę do kontaktów z Administratorem lub reprezentującej wyżej wskazane podmioty w kontaktach z Administratorem lub jako osoby umocowanej do wykonywania umowy – w tym zakresie Administrator będzie przetwarzać następujące Twoje dane osobowe: imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail), stanowisko służbowe.

3. Zgodnie z jakimi zasadami Administrator przetwarza Twoje dane? 

Dane osobowe Administrator przetwarza zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą. Administrator zbiera dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i Administrator nie przetwarza ich dalej, w sposób niezgodny z tymi celami. Administrator zbiera dane adekwatne oraz ograniczone do celów, w jakich będzie je przetwarzać. Zebrane dane Administrator uaktualnia w razie potrzeby. Administrator przechowuje dane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których są one przetwarzane. Twoje dane Administrator przetwarza w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem. Twoje dane osobowe mogą zostać wykorzystywane w celach profilowania.

4. W jakim celu i na jakiej podstawie Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora? 

Twoje dane osobowe Administrator będzie przetwarzać w celu:

 • tworzenia zestawień, analiz, statystyk oraz raportów, prowadzenia badań marketingowych, planowania rozwoju oferty usług, rozpatrywania ewentualnych roszczeń lub reklamacji, doskonalenia działania strony internetowej Administratora, dostosowania wyglądu strony internetowej do Twoich preferencji poprzez analizę danych dotyczących preferencji dot. wyboru oferty, to jest w prawnie uzasadnionym interesie Administratora – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • zawarcia i wykonania umowy, jak również w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych, tj. Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO.
 • w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na kontaktowaniu się z osobami wskazanymi Administratorowi przez Klientów, dostawców, odbiorców, usługodawców lub usługobiorców do kontaktów z Administratorem lub reprezentującymi wyżej wskazane podmioty w kontaktach z Administratorem, jak również umocowanymi do wykonywania umowy, w celu prowadzenia rozmów na temat współpracy, świadczenia usług lub dostawy towarów, zawarcia umów oraz ich wykonywania – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5. Kto może być odbiorcą Twoich danych?

Twoje dane osobowe mogą być przez Administratora ujawniane zgodnie z obowiązującym prawem ochrony danych osobowych podmiotom zewnętrznym, tj:

 1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom nadzoru),
 2. dostawcom usług płatniczych, w zakresie w jakim dane muszą być przekazywane w związku ze świadczeniem usługi płatniczej,
 3. podmiotom przetwarzającym w imieniu Administratora Twoje dane (np. agencjom reklamowym/marketingowym, podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym Administratorowi narzędzia teleinformatyczne, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, usługi księgowe, rachunkowe i podatkowe),
 4. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, w tym dochodzenia wierzytelności.

6. Czy Twoje dane będą przekazywane do państwa trzeciego? 

Administrator nie przewiduje przekazywania Twoich danych osobowych  do państwa trzeciego.

7. Przez jaki okres Twoje dane będą przechowywane? 

Gdy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie umowy, Twoje dane osobowe Administrator będzie przechowywać do czasu wygaśnięcia umowy, jej rozwiązania lub wykonania oraz do czasu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych i przedawnienia wszelkich roszczeń z tej umowy.

Dane osobowe, do których przechowywania zobowiązują Administratora określone przepisy prawa np. w zakresie dokumentacji finansowej, będą przechowywane co najmniej przez okres ustawowego okresu przechowywania i przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych.

Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, Administrator przechowuje je do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, chyba że wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Jakie prawa Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora?

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych naruszone zostały  przepisy dotyczące ich ochrony, posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie przez Ciebie danych osobowych będzie jednak skutkować brakiem możliwości: (i) zawarcia i wykonywania umowy; (ii) kontaktów z Tobą w sprawach dotyczących współpracy, świadczenia usług lub dostawy towarów, zawarcia umów oraz ich wykonywania; ((iii) tworzenia przez Administratora zestawień, analiz, statystyk oraz raportów, prowadzenia badań marketingowych, planowania rozwoju oferty usług, rozpatrywania ewentualnych roszczeń lub reklamacji, doskonalenia działania strony internetowej Administratora, dostosowania wyglądu strony internetowej Administratora do Twoich preferencji poprzez analizę danych dotyczących preferencji dot. wyboru oferty.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail: biuro@oslonyokienne.com.pl.

II. Pliki cookies 

Serwis www.oslonyokienne.com.pl zwany dalej „Serwisem” korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez serwis internetowy i zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Pliki cookies umożliwiają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika Serwisu i dostosowywać wyświetlenie witryny do indywidualnych preferencji. Zawierają one najczęściej nazwę strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz własny identyfikator.

Serwis używa wyłącznie plików cookies sesyjnych. Pliki cookies sesyjne mają charakter tymczasowy, istnieją tylko do momentu zamknięcia strony internetowej lub sesji przeglądarki. Służą one zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania witryny tj.: – dostosowaniu zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb – tworzeniu statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Każdy użytkownik Serwisu może samodzielnie określić warunki zarządzania plikami cookies. W większości przypadków przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym. Jeżeli użytkownik Serwisu nie wyraża na to zgody, powinien w tym celu skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej. Niedokonanie przedmiotowych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie przez Serwis z plików cookies.

Ograniczenie lub całkowite zablokowanie plików cookies może wiązać się z utrudnieniami lub brakiem działania niektórych funkcji Serwisu.